Asa

Postup pri kontaktovaní asistenčnej centrály

V situácii vyžadujúcej pomoc asistenčnej služby sú klientom vozidiel v Slovenskej republike k dispozícii telefónne čísla dispečingu ASA,  ktorý sídli v Bratislave:

z územia SR  18 112 alebo 18 120

zo zahraničia  00421 2 49 20 59 49

Dispečer ASA sa po prihlásení vždy predstaví : „AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE...“ 

Pri kontaktovaní asistenčnej služby je klient povinný oznámiť nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko
  • kontaktné telefónne číslo

Ďalej bude klient pracovníkom asistenčnej služby požiadaný o oznámenie nasledujúcich doplňujúcich údajov:

  • evidenčné číslo, VIN a model vozidla
  • detailné miesto nehody alebo nepojazdnosti vozidla
  • dôvod nepojazdnosti vozidla a okolnosti dôležité pre určenie najvhodnejšieho riešenia udalosti

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Situácie vedúce k poskytovaniu asistenčných služieb Asistenčné služby sú poskytované v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže vozidiel. Za poruchu sa považuje taktiež zámena, či nedostatok paliva, uzamknutie kľúčov vo vozidle. Za defekt sa považuje poškodenie pneumatiky, ktoré nedovoľuje pokračovanie v jazde.

Definície a limity poskytovaných služieb

Oprava na mieste - Cestná asistencia je odstránenie poruchy či defektu vozidla na vozovke. V týchto prípadoch asistenčná služba zaistí opravu vozidla či jeho vyslobodenie späť na cestu prostredníctvom svojho partnera priamo v mieste poruchy či defektu.

Odtiahnutieuschovanie vozidla.

Ak do 60 min. od príjazdu zásahového vozidla nie je možné vykonať opravu priamo na mieste udalosti, asistenčná služba zaistí odtiahnutie vozidla a prepravu cestujúcich (do max. počtu 5 osôb) do najbližšieho autorizovaného servisu alebo do iného vhodného zariadenia . V prípade, že je cieľový autoservis alebo dielňa v čase nehody či poruchy uzatvorená, zaistí asistenčná služba bezpečné uloženie vozidla až do prevzatia vozidla autoservisom.

Ubytovanie pre vodiča a ostatných pasažierov .

V prípade krádeže vozidla alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 12 hodín, zaistí asistenčná služba ubytovanie na jednu noc vrátane raňajok v hoteli strednej kategórie (***). Asistenčná služba ďalej zariadi prepravu vodiča a pasažierov do daného hotela.

Pokračovanie v ceste, či cesta do miesta bydliska

Asistenčná služba zaistí prepravu vodiča aj posádky vozidla vlakom I. triedy v prípade krádeže vozidla alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 12 hodín. Doprava je možná buď do miesta bydliska, alebo do uvažovaného cieľa pôvodnej cesty.

Náhradné vozidlo

Asistenčná služba zariadi pristavenie náhradného vozidla  na obdobie špecifikované v rozsahu garancie asistenčného krytia, alebo podľa požiadavky klienta.

Služby v prípade nedostatku paliva

Asistenčná služba zariadi dovoz paliva na miesto, kde bolo vozidlo vodičom odstavené. Cena dovezeného paliva bude uhradená používateľom vozidla. Služby v prípade zámeny paliva Asistenčná služba zaistí vyčerpanie nádrže a dovoz vhodného paliva. Cena dovezeného paliva bude uhradená používateľom vozidla.

Služby odomknutia vozidla

V prípade uzamknutých kľúčov vo vozidle či straty kľúčov zaistí asistenčná služba odomknutie vozidla či dovoz náhradných kľúčov.

Zošrotovanie vraku vozidla

V prípade potreby zlikvidovať vrak poisteného vozidla v zahraničí asistenčná služba  zorganizuje zošrotovanie či iný typ likvidácie podľa zákonných požiadaviek danej krajiny.

Finančná hotovosť pre prípad núdze

V prípade núdze (vykradnutie vozidla, úhrada opravy v servise, zloženie kaucie na polícii) v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, zaistí asistenčná služba  doručenie hotovosti klientom. Doručenie hotovosti je podmienené zložením zálohy zo strany klienta.

Výluky a obmedzenia plnenia

Nárok na plnenie nevzniká či môže byť obmedzený v nasledujúcich prípadoch: a) ak sú služby organizované inak než cez centrálu ASA, prípadne organizácia služieb nie je dopredu odsúhlasená centrálou ASA; b) kedy kvalitnému a včasnému poskytnutiu služieb bránia skutočnosti nezávislé od vôle ASA, napr. vplyv vyššej moci, zmena právnych predpisov v krajine udalosti, rozhodnutie príslušných orgánov verejnej správy a pod.